วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รองศาสตราจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี

รองศาสตราจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี

ประวัติส่วนตัว
          เป็นบุตรน้อยซ้อน นางรื่น สุวรรณคีรี เกิดเมื่อ 10 มีนาคม 2480 ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สมรสกับนาง ลาวัณย์ สุวรรณคีรี มีธิดา 3 คน

ประวัติการศึกษา
- ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดสามบ่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
- เรียนการเขียนลายไทยจากพระครูธรรมวารี เจ้าคณะอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
- เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี ปีที่ 2 จากโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
- อุดมศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานและผลงาน
- พ.ศ. 2505 ครูสอนวาดเขียนโรงเรียนอุดม พญาไท
- พ.ศ. 2508 อาจารย์พิเศษสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2510 อาจารย์ประจำสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรไทยและในต่างประเทศ ตั้งแต่พ.ศ.2511
จนถึงปัจจุบัน ประมาณ100 อาคาร และสถาปัตยกรรมอื่นอีกมาก

เกียรติคุณที่ได้รับ
- โล่นักเรียนเก่าดีเด่น ของสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา บุคคลตัวอย่างด้านอนุรักษ์                                                                        ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริญญาสถาปัตยกรรมดุษฎีบัญฑิตกิตติมาศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
- ปริญญาสถาปัตยกรรมดุษฎีบัญฑิตกิตติมาศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ศิลปินแห่ง ชาติ สาขาทัศนศิลป์
- ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น