วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร

ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร
ประวัติส่วนตัว
          เกิดเมื่อ 15 เมษายน 2474 ภูมิลำเนาเดิม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
 สมรสกับคุณสิริลักษณ์ ประจวบ เชาวน์เกื้อกูล มีบุตรชาย2 คน คือคุณวิเทศ และวิทัษ รัตนากร


ประวัติการศึกษา
- จบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนประชาบาล ปากน้ำชุมพร
- จบชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนพุทธนิคม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จบชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
- จบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบเนติบัณฑิต (2497) ปริญญาตรีกฎหมาย เนติบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ


ประวัติการทำงานและผลงาน
          เริ่มชีวิตราชการเป็นเสมียนพนักงานกรมสหกรณ์และโอนมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อพ.ศ.2500 รับราชการในต่ำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ผู้พิพากษาศาล แขวงอุดรธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รองประธานศาลฎีกา ประธานศาลฎีกา


ความผูกผันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- ตั้งกองทุนโสภณ รัตนากรและกองทุนคารวะแด่คุณครู 90 ปี ม.ว. 2530 ในมูลนิธิมหาวชิราวุธ 
- รองประธานกรรมการที่ปรึกษาจัดหาทุนดำเนินการ 100 ปี
- กรรมการที่ปรึกษาดำเนินงาน 100 ปี มหาวชิราวุธ สงขลา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากมูลนิธิมหาวชิราวุธไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น