วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์


           พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ 16 ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2531 และเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญของรัฐสภาที่ครองอำนาจยาวนานที่สุด ทั้งนี้เพราะกฎหมายไทยในสมัยนั้นไม่ได้กำหนดให้รัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรี จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคลิกส่วนตัวพลเอกเปรมเป็นคนพูดน้อย ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
           หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรม เป็นองคมนตรี ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 จากนั้นในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้รับโปรดเกล้าฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี

          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกิดที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตรชายคนรองสุดท้อง จากจำนวน 8 คน ของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจ ทัณฑกรรม ต้นตระกูลติณสูลานนท์ กับนางวินิจ ทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) 
          สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในหมายเลขประจำตัว 167 และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2480 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นบุคคลที่ทำงานเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสัญลักษณ์ของการทำงาน “เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เป็นผู้เสียสละลงมือปฏิบัติจริงเป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีผลงานปรากฏชัดเจนบ้านเกิดแผ่นดินมาตุภูมิของป๋าเปรม เพื่อสื่อความหมาย 4 ประการ คือ
  1. หนุนนำคุณธรรม จริยธรรม เพราะป๋าเปรมเป็นผู้ทรงคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
  2. หนุนนำค้ำจุนชาติ ป๋าเปรมเป็นผู้ที่ดำเนินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องรู้รักสามัคคี เพื่อให้ชาติบ้านเมืองเข้มแข็ง
  3. หนุนนำส่งเสริมศาสนา ป๋าเปรมเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเคารพในความเชื่อของพี่น้องทุกศาสนาอย่างมีเกียรติและมั่นคง
  4. หนุนนำพิทักษ์รักษาราชบัลลังก์ ป๋าเปรมเป็นผู้สนองพระราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกำลังสำคัญยิ่งต่อภาระกิจในพระองค์ท่าน
         บทความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าท่านมีปณิธาน และความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและศาสนา ถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อการเคารพนับถือเป็นอย่างมาก หากชาวมหาฯ รุ่นหลังหวังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านที่ว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ให้ได้ หรืออย่างน้อยก็ต้อง "ตอบแทนบุญคุณโรงเรียน" ให้ได้ เหมือนที่ท่าน"รักและรักษาชื่อเสียงของสถาบันแห่งนี้ไว้ยิ่งกว่าชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล"

รู้จักท่านให้มากกว่านี้ผ่านหอปะวัติ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กดที่นี่
วิดีโอเพิ่มเติม กดที่นี่
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น