วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา

พลอากาศเอกสิทธิ์ เศวตศิลา

ประวัติส่วนตัว
          เกิดเมื่อ 7 มกราคม 2463 ที่กรุงเทพ สมรสกับคุณหญิงธิดา เศวตศิลา  มีบุตร – ธิดารวม 4 คน

ประวัติการศึกษา
- เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ระดับอุดมศึกษา จบชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบัน เอ็ม ไอ ที สหรัฐอเมริกา 
- จบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเดียวกัน 
- จบการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 6 พ.ศ.2507 

ประวัติการทำงาน
- เริ่มรับราชการในกองทัพอากาศตั้งแต่ปีพ.ศ.2491 ดังนี้
- ประจำแผนก 2กรมโรงงานช่างอากาศ
-ประจำกรมยุทธศึกษาทหารอากาศอาจารย์ผู้ช่วยกองศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ 
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
- ประจำกรมข่าวทหารอากาศ 
- รองอธิบดีกรมประมวลราชการแผ่นดิน
- ฝ่ายต่างประเทศ สำนักคณะรัฐมนตรี 
- ประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งานด้านการเมือง
       รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี            
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน วุฒิสมาชิก

ความผูกผันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ
          บริจาคทรัพย์สร้างหอสมุดติณสูลานนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษางาน 90 ปีมหาวชิราวุธ
 รองประธานที่ปรึกษาการจัดงาน 100 ปีมหาวชิราวุธ สงขลา โล่เชิดชูเกียรติจากมูลนิธิมหาวชิราวุธไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น